Как написать приглашение на визу в Эстонию

Содержание

Venemaa piiri ületamise reeglid

04.08.2020

Võimalikust viisade väljastamise taastamisest Venemaale

18.05.2020

Valgevene viisarežiimi lihtsustamine

18.05.2020

Eraviisa

 • Tähtis teada
 • Vajalikud dokumendid
 • Tariifid ja tähtajad
 • Ankeedi täitmine

Tähtis teada

Tavaline eraviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni külastusvisiidiga vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele vormistatud kutsele:

 1. Vene Föderatsiooni kodaniku või Vene Föderatsiooni elamisluba omava välismaa kodaniku või juriidilise isiku taotluse alusel;
 2. Konsulaarasutuse juhatuse nimele kirjutatud Vene Föderatsiooni kodaniku kirjalik avaldus selle kohta, et koos temaga Venemaa territooriumile sisenevad tema pereliikmed, abikaasa (abikaasad) või alaealised lapsed välisriigi kodakondsusega;
 3. VF territooriumil seaduslikel alustel elava EL kodaniku kirjalik kutse VF suursaadiku või konsulaarosakonna juhataja nimele, selle kohta, et ta kutsub Venemaale oma pere liikmeid, kes on välisriigi kodanikud. Kutsel peab olema kutsuja notariaalselt kinnitatud allkiri.

Tavaline eraviisa võib olla väljastatud eesti kodanikule, kes omab Venemaa territooriumil kinnisvara, või siirdub Vene Föderatsiooni erakorralisele ravile, või lähisugulase raske haiguse või surma tõttu. Erakorralise ravi vajadust või lähisugulase rasket haigust või surma tõendavate dokumentide olemasolu korral.

ЭТА БУМАГА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В КАНАДУ // ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ В КАНАДУ

Eraviisa väljastatakse tähtajaga kuni 90 päeva ja võib olla ühe- või kahekordne.

Tähelepanu! Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 1. lepingu sõlmimise kuupäev;
 2. poliisi number;
 3. kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 4. kindlustusandja rekvisiidid;
 5. poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja ühe- või kahekordse viisa korral ja esimese sõidu tähtaja mitmekordse viisa saamise korral;
 6. ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 7. kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa kaasa arvatud Venemaa;
 8. kindlustusandja allkiri.

Läbivaatamiseks ei võeta vastu kindlustuspoliise, kinnituskirju, mis ei sisalda nimetatud andmeid, formulare kindlustusfirmade pitsatitega jne.

Erandjuhtumid

  . Dokument peab olema väljastatud Venemaa võimuorganite või Punase Risti poolt;
 • Taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud suhet tõendav dokument (originaal ja koopia);
 • Sõja- või tsiviilmatmispaiku külastavatele isikutele väljastatakse reeglina lühiajalised viisad kehtivusajaga kuni 14 päeva.

Alates 1. aprillist 2020 alustavad Venemaa diplomaatilised esindused ja konsulaaresindused vastastikusel põhimõttel Eesti Vabariigi kodanikele korduva tavalise eraviisilise viisa väljastamist kuni kuueks kuuks “matmispaikade külastamiseks”.

Viisad kinnisvara omamise korral Venemaa territooriumil (kinnisvara omanikule ja tema lähisugulastele — vanemad, abikaasa, lapsed):

 • Ametlike dokumentide (pärimisõiguse tõend, ostu-müügileping jms.) alusel väljastatakse mitmekordseid eraviisasid kehtivusajaga kuni 3 kuud omandiõiguse vormistamiseks Vene Föderatsiooni territooriumil asuva vara kohta.
 • Vene Föderatsiooni territooriumil asuva kinnisvara (maja, talu, suvila või aiamaa) omandiõiguse registreerimise tunnistuse alusel väljastatakse mitmekordseid eraviisasid kehtivusajaga kuni 6 kuud.

Tähelepanu! Viibimine Vene Föderatsiooni territooriumil mitmekordse tavalise humanitaarviisa alusel ei tohi ületada 90 päeva igast 180 päevast.

Viisad vastastikuse kokkuleppe alusel EL, Norra, Taani, Islandi, Šveitsi ja Lõuna Korea kodanike lähisugulastele (lapsevanemad, lapsed, abikaasad, vanavanemad, lapselapsed), kes elavad Venemaa territooriumil seaduslikel alustel:

 • Venemaal notariaalselt kinnitatud välismaalaesest kutsuja kirjalik kutse;
 • perekondlikku või muud suhet tõendava dokumendi originaal (ja koopia);
 • kinnitus (dokumendi koopia), et vastuvõttev isik elab Vene Föderatsiooni territooriumil seaduslikel alustel (tähtajaline või alaline elamisluba, õppimis- või tööviisa pikemaks ajaks kui 90 päeva).

Mitmekordseid viisasid, kuni viie aastase kehtivusajaga, väljastatakse Vene Föderatsiooni territooriumil seaduslikel alustel elavatele Eesti kodanike abikaasadele ja alla 21 aastastele ülalpeetavatele lastele (k.a. lapsendatud lastele). Sealjuures on taotletava viisa kehtivusaeg piiratud Venemaal viibiva Eesti kodaniku elamisloa kehtivusajaga Venemaa territooriumil.

Vene Föderatsiooni territooriumil seaduslikel alustel elavatele EL, Norra, Taani, Islandi, Šveitsi ja Lõuna Korea kodanike vanavanematele, vanematele ja lastelastele vormistatakse ühe- voi kahekordsed sissesõidu viisad kehtivusega 90 päeva.

Erakorralise ravi vajadust või rasket haigust või lähisugulase surma tõendavate välisriigi kodanikule, kes siseneb Vene Föderatsiooni seoses erakorralise ravi vajaduse või raske haiguse või lähisugulase surmaga võib Vene Föderatsiooni suursaadiku või Vene Föderatsiooni peakonsuli otsuse alusel vastavalt välisriigi kodaniku taotlusele olla väljastatud tavaline eraviisa.

 • venemaa raviasutuse kirjalik kinnitus asutuse ametlikul kirjaplangil (pitsatiga kinnitatud) erakorralise arstiabi vajalikkuse, kiireloomulise hospitaliseerimise või uuringu kohta või pidevat hooldust vajava külastatava isiku raske haiguse kohta;
 • või kodaniku – avaldaja lähisugulase surmatunnistus (Lähisugulasteks peetakse abikaasasid, lapsi, vanemaid, sh abikaasa vanemad, kui üks abikaasadest on saatjaks, õed, vennad;
 • või sideasutuse ametiisiku poolt kinnitatud rahvusvaheline telegramm kodaniku surma kohta;
 • taotleja ja külastatava isiku lähisugulust või taotleja ja surnu lähisugulust tõendav dokument.

Vajalikud dokumendid

Tavalise ühe- või kahekordse eraviisa vormistamiseks tuleb esitada:

1. Kutse Vene Föderatsiooni, mille on vormistanud Vene Föderatsiooni Föderaalne migratsioonitalitus; või

Konsulaarasutuse juhatuse nimele kirjutatud Vene Föderatsiooni kodaniku kirjalik avaldus selle kohta, et koos temaga Venemaa territooriumile sisenevad tema pereliikmed, abikaasa (abikaasad) või alaealised lapsed välisriigi kodakondsusega:

VF territooriumil seaduslikel alustel elava EL kodaniku notariaalselt kinnitatud kirjalik pöördumine selle kohta, et ta kutsub Venemaale oma pere liikmeid (abikaasa, lapsed, vanemad, vanavanemad, lapselapsed). Kutsuja Venemaal viibimise seaduslikku alust tuleb kinnitada pöördumisele lisatavate dokumentide koopiatega, mis selgitavad kutsuja staatust, selliseid nagu: elamisluba, ajutine elamisluba, õppe- või tööviisa (tähtajaga rohkem kui 90 päeva). Sugulussidemete tõestamiseks esitatakse Perekonnaseisuameti poolt väljastatud tunnistuste koopiad või analoogsete dokumentide koopiad, mis on väljastatud samaväärsete asutuste poolt välismaal; või

Vene Föderatsiooni territooriumil asuva ja EV kodanikule kuuluva kinnisvara omandiõiguse registreerimise tunnistus; või

Venemaa raviasutuse kirjalik kinnitus erakorralise arstiabi vajalikkuse, kiireloomulise hospitaliseerimise või kiireuuringu kohta või pidevat hooldust vajava külastatava isiku raske haiguse kohta; või avaldaja lähisugulase surmatunnistus või rahvusvaheline kinnitatud telegramm kodaniku surma kohta;

2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu;

3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;

4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;

5. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid.

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele

Läbivaatamise tähtaeg* Konsulaartegevuse viisalõiv Vahendustasu
Ühekordne, kahekordne või mitmekordne viisa
Alates10 tööpäeva 35 € 30 €
4 tööpäeva 70 € 30 €

* NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

Pöörake tähelepanu! Kiireid mitmekordseid viisasi kinnisvara omamise korral ei vormistata.

Vastavalt Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vahelisele viisade väljastamise lihtsustamise lepingule, vabastatakse Venemaa Föderatsiooni ja Euroopa Liidu kodanikud teatud juhtudel, sõltuvalt sõidu eesmärgist, eraviisa vormistamisel viisalõivu maksmisest. Kiireid mitmekordseid viisasi ei vormistata!

Kui Te olete kodakondsuseta isik või Te pole Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures.

Viisa ülekandmine või taastamine vaatamata kodakondsusele

Konsulaartegevuse viisalõiv Vahendustasu
32 € 30 €

Pöörake tähelepanu! Enne dokumentide esitamist viisa ülekandmiseks või taastamiseks palume konsulteerida Viisakeskuse operaatoriga selle viisa väljastamise korrast, vajalikest dokumentides ja dokumentide läbivaatamise tähtaegadest. Palume tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.

Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.

Our website uses so-called cookies. These are small text files that are saved by a browser on your terminal device. They do not cause any damage. We use cookies to make our services user-friendly. Some cookies are stored on your terminal device until you delete them. They will allow us to recognize your browser the next time you visit the site.

If you do not want to do this, you can set up the browser so that it informs you about the storage of cookies, you can also limit their saving to rare cases. If you turn off cookies, the functionality of our website may be limited.

Источник: ifs-estonia.com

Виза в Эстонию россиянам нужна: список документов, заполнение анкеты, требования к фото

Чтобы избежать неожиданностей при подаче документов в визовый центр (и тем более — в консульство), требования к фото на визу в Эстонию желательно соблюсти в полном объёме. Если фотография не пройдёт, в визовом центре можно будет сделать новые снимки почти не отходя от кассы, но для этого придётся пропустить свою очередь к окну и затем отстоять её заново. В консульстве же фотокабинок нет, поэтому неправильная фотография может стать причиной отказа в принятии документов в этот день. В общем, проще сразу сделать всё правильно.

Нужна ли виза в Эстонию россиянам в 2021 году?

Эстония

Эстония — член Евросоюза
Эстония – член Евросоюза, поэтому посещение балтийской страны возможно по шенгенской визе. Перед оформлением разрешения на въезд россияне проходят дактилоскопию – снятие биометрических данных. От сканирования отпечатков пальцев освобождены главы государств, члены нацправительств, посещающие Эстонскую Республику с официальным визитом, и дети.

Биометрическая информация действительна пять лет. При подаче визового ходатайства после указанного периода данные необходимо обновить – повторно пройти дактилоскопию

Основные категории виз

Прежде чем приступить к сбору документов, необходимо определиться с видом визы. Исходя из сроков пребывания и намерения посещения государств Шенгена, различают три категории виз:

 1. «А» –аэропортная/транзитная виза. Выдается гражданам РФ, осуществляющим перелет между странами с пересадкой в Эстонии. Визовая отметка не позволяет покидать пределы транзитной территории. При наличии действующего шенгена виза категории «А» не требуется.
 2. «С» – краткосрочная виза. Наиболее востребованный вид – подходит для проезда и запланированного пребывания до 90 дней в полгода. Возможные цели визита Эстонской Республики: туризм, учеба, работа, участие в культурном событии или спортивном состязании, личные визиты к друзьям, родственникам, легально живущим в стране.
 3. «D» – эстонская долгосрочная виза (национальная/внутригосударственная). Дает право россиянам на пребывание в Эстонии в течение года или на частое посещение страны. Претендовать на получения визы «D» вправе: учащиеся учебных заведений, родственники эстонских граждан, представители СМИ, сотрудники по контракту с работодателем Эстонии. Подавать прошение могут россияне, если цель въезда в ЕС – лечение или гуманитарная миссия.

Нужна ли россиянам виза в Эстонию

Шенгенская виза в Эстонию
По краткосрочному шенгену категории «С» допускается однократное пересечение границы или многократный въезд. Ограничения по мультивизе – пребывание в пределах 3-х месяцев за полгода. Срок действия – до 5-ти лет.

Получатель мультивизы основную часть времени должен пробыть именно в Эстонской Республике. Существует мнение, что при последующем оформлении документов для поездки в страну-представительницу шенгенской зоны, вероятны некоторые сложности. Например, посольство может «урезать» запрашиваемый срок действия визы.

Если время турне по разным государствам Европы одинаково или точно не определено на момент подачи анкеты, то ходатайство следует направлять в представительство первой страны тура, через которую планируется въезд в зону Шенгена.

Что нужно для других типов виз?

Поговорим теперь о других типах разрешений на въезд.

Национальная виза D

Национальная виза D в Эстонию

Получение этого типа въездного разрешения позволяет заявителю находиться в стране непрерывно на протяжении года, но не больше 548 дней в течение двух лет.

Работа или учеба, инвестиции или покупка недвижимости могут быть основаниями для его получения. Важно знать, что такую визу можно оформить только в Консульстве государства, визовые центры документы на нее не принимают.

Список документов для получения визы в Эстонию — разрешения на въезд типа D – практически идентичный тому, который нужен для оформления визы С.

Но существуют особенности для разновидностей этой визы, с которыми мы ознакомимся ниже.

Рабочая виза

Граждане России подают ходатайство, то есть пакет документов для получения визы в Эстонию. Кроме общего списка бумаг, необходимо еще предоставить:

  особая анкета (она заполняется в онлайн-режиме по адресу. При переходе на сайт посольства слева нужно кликнуть на графу «visas», и откроется раздел «советы по заполнению». Там будет ссылка на электронную страницу с анкетой. Выбираете русский язык, вводите адрес электронной почты, заполняете, распечатываете и подписываете);

Образец приглашение в Эстонию

ходатайство от принимающей стороны (приглашение от работодателя). Там может быть указано, что работодатель предоставляет жилье заявителю;

Нужно также учитывать, что после подачи ходатайства в Консульство для работы, последнее отправляет запрос в эстонскую службу занятости, чтобы выяснить, нет ли претендентов на данную вакансию среди граждан страны. Этот процесс занимает от 3 недель до месяца. А стоимость госпошлины за такое разрешение составляет 80 евро.

Если вы намереваетесь выехать для кратковременной занятости, то открывается краткосрочная рабочая виза, которая позволяет находиться на территории страны 270 суток в течение года. Такое разрешение бывает нужно артистам, спортсменам, няням, консультантам, сезонным работникам.

В некоторых случаях работодатель может подавать письмо об ускоренном оформлении, особенно, если речь идет о преподавательской, исследовательской деятельности, а также при найме специалистов высшего звена.

Разрешение для учебы

Разрешение для учебы

Какие документы нужны для эстонской визы в случае оформления бумаг на въезд для учебы? К стандартному пакету придется добавить:

 • свидетельство о рождении и нотариально заверенное согласие родителей на выезд для несовершеннолетних,
 • аттестат школы,
 • результаты теста по эстонскому языку,
 • справка о зачислении в колледж или вуз,
 • медицинская справка, которую требует Минздрав страны,
 • спонсорское письмо от родителей или выписка с банковского счета,
 • справка о несудимости.

Транзит

Документ о разрешении на въезд (тип А) выдается в том случае, если заявитель находится на международной территории аэропорта.

Эта виза дает право пребывать только в транзитной зоне. Выходить из нее на территорию прибалтийского государства нельзя.

Но россиянам такая виза не понадобится – граждане РФ имеют право безвизового транзита.

Сколько стоит виза в Эстонию в 2021 году?

За принятие к рассмотрению ходатайства взимается госпошлина. Величина консульского сбора варьируется в зависимости от категории и оперативности обработки документов.

Расценки для россиян за оформление визы:

 • 35 € – краткосрочный шенген «С»;
 • 70 € – ускоренное рассмотрение – анкета обрабатывается 2 дня;
 • 80 € – виза категории «D».

Стоимость рассмотрения ходатайства для граждан других стран, проживающих в РФ, несколько выше. За визу «С» придется уплатить 60 €.

При подаче документов через ВЦ (визовый центр) дополнительно удерживается сервисный сбор – 18,5 €. Все оплаты производятся отдельно по каждому заявителю. ВЦ принимает расчеты наличными в рублях или через интернет. В Генеральном Консульстве возможна только оплата банковской картой – валютной или рублевой.

Льготный статус отдельных лиц освобождает граждан от госпошлины. Ходатайство рассматривается бесплатно для инвалидов, детей младше 6-ти лет.

Если на момент анкетирования ребенку пять лет, а при регистрации визы уже исполнилось шесть, то оплата заявления производится на общих основаниях

Кроме того, визовый сбор не оплачивают следующие соискатели:

 • близкие родственники эстонских граждан;
 • учащиеся и преподаватели, направленные на стажировку;
 • сотрудники НИИ;
 • спортсмены не старше 26-ти лет;
 • участники культмассовых мероприятий;
 • лица, направленные на лечение, и сопроводители;
 • представители городов побратимов.

Таллин, Эстония

Таллин, Эстония
Отказ в визе можно оспорить – для подачи иска требуется предварительная запись к консулу. Стоимость рассмотрения ходатайства – 20 €.

Как получить визу в ЭР самостоятельно?

Визовое ходотайство подается в ВЦ или консульство Эстонии. Жители Калининграда и области могут получить визу через генконсульство Литвы, расположенное в Калининграде.

На подачу документов и прохождение дактилоскопии следует явиться лично. Если биометрическая информация о претенденте уже есть в системе, то оформить ходатайство возможно через посредника:

 • аккредитованного туроператора;
 • родителя/представителя ребенка или личности с ограниченной дееспособностью;
 • уполномоченного представителя учреждения, например, руководителя/тренера группы;
 • третьего доверенного лица от заявителя.

По требованию консула, ходатайствующий должен явиться на интервью независимо от метода анкетирования и доставки документов. Заявка подается минимум за 15 дней до заграничного тура, но не ранее чем за квартал.

Через ВЦ Эстонии

На текущий момент визовые центры Эстонии в России работают без предварительной записи.

В назначенное время необходимо явится в ВЦ Эстонии, предоставить документы, оплатить сбор и госпошлину. На руки заявителю выдается агентский договор и чеки – бумаги понадобятся при получении загранпаспорта.

Клиентам VFS.Global доступна «Мобильная биометрия» – проведение дактилоскопии на дому. Стоимость вызова – 150 €

Пакет документов передается в консульство Эстонии. После рассмотрения ходатайства загранпаспорт возвращается в ВЦ, который оповещает клиента о принятом решении.

ВЦ не принимает к рассмотрению ходатайства на выдачу шенгена категории «D».

Через консульство Эстонии

Подать документы на рассмотрение запроса можно через Консульский отдел Эстонии. Ходатайство принимается исключительно по записи. Выбрать время приема можно на интернет-сайте Посольства в электронном календаре или забронировать дату визита по телефону.

Посещение резервируется на каждого претендента отдельно. Например, если виза требуется для семьи из двух взрослых и ребенка, то бронируется время на трех заявителей

К рассмотрению принимают анкеты, набранные в электронной форме. Бумажный формуляр могут заполнять только неработающие пенсионеры – бланк выдается в канцелярии генконсульства.

Прием ходатайств осуществляется в будни, время работы отдела – 9.00-12.00. Анкета-заявление в обязательном порядке подписывается лично соискателем, исключение – несовершеннолетние. Вместо детей автограф ставит родитель/законный опекун.

Специальные требования к фото на шенгенскую визу

Фото на шенгенскую визу должна быть сделана незадолго до ее предоставления в посольство. Снимок обязан быть в нормальном состоянии, не иметь загибов, оторванных частей, загрязнений. Из-за светлого фона, советуют выбирать для фото темную одежду.

Для получения качественного снимка, лучше обратиться к профессиональному фотографу, который сделает фото с учетом всех требований. Кадры, которые были сделаны любителем, часто не принимают в посольствах.

В теории некачественная фотография может стать поводом для отказа выдачи Шенгена. Поэтому нужно ответственно отнестись к процессу создания снимка для такого важного документа.

На просторах Интернета можно найти множество видеоуроков, которые помогут самостоятельно сделать фото на Шенген.

На этом наша статья о том, какое фото на шенген обязательно подойдёт для визы, завершёна. Пишите в комментариях свои вопросы, если они остались, делитесь этой статьёй со своими друзьями в социальных сетях и ловите дешёвые авиабилеты в страны шенгена!
Что ещё нужно для путешествия и где это найти, купить или заказать:
Не забудьте оформить страховку от коронавируса

А также посмотрите нашу статью про лучшие онлайн-экскурсии с гидами

 • Прочитайте, как дёшево добраться в центр города из аэропортов России: Домодедово, Шереметьево, Внуково,Пулково, Кольцово и многих других.
 • Купите дешёвые авиабилеты на АвиаСэйлс.Ру Или купите РЖД билет на поезд через сайт «Туту.Ру»
  Или купите тур «all inclusive» на сайте ОнлайнТурс

Новые статьи на нашем сайте

 1. Самые интересные места на маршруте МЦД-2.
 2. Написали про Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина
 3. Посчитали сколько стоит отпуск весной в России в 2021 году.
 4. Обновили статью про то, какие страны открыты для вылета из России
 5. Объездили всё Подмосковье в поисках самых интересных заброшек.
 6. Дополнили информацию, где срочно в московских аэропортах сдать ПЦР-тест.
 7. И тут же написали 7 способов поймать САМЫЙ дешёвый билет на поезд.
 8. Съездили в Ясную Поляну и рассказали вам, как до неё добраться.

Анкета на визу в Эстонию

Независимо от выбранного способа ходатайства о визе, россияне заполняют электронную анкету. Заявка состоит из 13-ти блоков и отображает основную информацию о соискателе, цели поездки, периоде путешествия и пр.

Ответы необходимо вводить латиницей, желательно заполнить анкету-заявку на английском. После внесения запрашиваемой информации, подтверждения достоверности данных заявлению присваивается номер, и документ автоматически пересылается на указанный E-mail.

Сформулированный бланк ходатайствующий должен распечатать, подписать и наклеить фото в правом углу сверху на 1-ой странице.

Анкета

Этот документ нельзя заполнять от руки – только на компьютере и латинскими буквами. Можно писать по-русски, но латиницей. Анкету необходимо подписывать лично.

Пример заполнения можно посмотреть здесь

Сама анкета заполняется онлайн, на сайте МИДа государства. На этом сайте есть инструкции по оформлению анкеты на русском языке. Ее нужно скачать, распечатать и подписать.

Люди, впервые въезжающие на территорию страны, заполняют дополнительную анкету ()

Документы на визу в Эстонию: список от 2021 года

Независимо от категории визы и цели посещения шенгенского государства, заявитель предоставляет:

 • Загранпаспорт. Срок действия документа должен превышать предполагаемую дату выбытия из зоны Шенгена минимум на три месяца. К рассмотрению ходатайства не принимаются паспорта с поврежденной ламинацией, порванными страницами;
 • Заполненную анкету;
 • Фотографию;
 • Страховой полис. Условия по договору страхования: актуальность для всей территории Шенгена, действие на полный срок заграничного тура, покрытие – 30 000 € и более;
 • Копию паспорта РФ, а именно – страниц с личными биографическими данными/регистрационной отметкой.

Шенгенская виза в Эстонию

Таллин, Эстония
Заявка подкрепляется оригиналом согласия на обработку и использование предоставленных данных. Формуляр заполняется на русском языке: на компьютере или вручную.

Аргументом в пользу заявителя будет предоставление старого паспорта с визовыми отметками за предыдущие 2-3 года.

Фото на визу в Эстонию

Визовое ходатайство считается неполным при несоблюдении хотя бы одного требования для фото:

 • цветное отображение на белом фоне;
 • отсутствие световых эффектов, редактирования, рамок и уголков;
 • размер – 3,5*4,5 см, расположение лица – анфас строго по центру, не менее 70% всего фото (высота от подбородка до макушки – 3 см);
 • отсутствие головного убора, затененных очков, вуали и прочих аксессуаров;
 • предпочтение – открытые уши.

Срок давности фотокарточки – не более полугода до подачи ходатайства.

Документы для несовершеннолетних

От лица ребенка подается анкета-заявление, свидетельство о рождении, детский загранпаспорт (при наличии).

Нюансы оформления детской визы:

 1. Если малыш путешествует без родителей/законных опекунов, то последние предоставляют согласие с отметкой нотариуса на выезд из РФ.
 2. При наличии у родителей действующей визы, копия «шенгена» прилагается к документам вместе с заявлением о совместном путешествии, заполненном в свободной форме.
 3. В случае лишения прав на ребенка, кончине или пропажи без вести одного из родителей предоставляются соответствующие подтверждения: решение суда, справка о смерти или выписка из полиции.

Если дети вписаны в загранпаспорт родителя, то в документе взрослого проставляется отдельная виза на каждого ребенка. В биометрических паспортах данные о ребенке не отображены. На юных путешественников оформляется детский загранпаспорт, в котором и проставляется визовый штамп.

Дополнительные документы для разных категорий виз

Комплект дополнительных бумаг определяется целью поездки:

 1. Туризм. Заявитель обязан подтвердить бронь в отеле, предоставить билеты, копию водительского удостоверения и техпаспорта при путешествии на личном авто. Финансовые гарантии должны покрывать минимальное требование – 86 € в день.
 2. Личный визит. Обязательно предоставляется копия ID-карты или паспорта приглашающего. Заявку рекомендуется дополнить: подтверждением родственных связей (свидетельство о браке/рождении, справка о смене фамилии и т.д.), запросом от эстонской стороны.
 3. Деловая поездка. При ходатайстве надо доказать наличие партнерских отношений. Подтверждением послужит: приглашение от фирмы-организатора мероприятия, билеты на конференцию/выставку, письмо от работодателя с указанием цели прибытия.
 4. Учеба. Добавочные документы для получения визы: вызов от принимающего заведения, выписка с места обучения в РФ.
 5. Посещение собственной недвижимости. Подтверждением цели поездки является договор купли-продажи или справка-выписка из реестра имущества Республики Эстония (Крепостной книги).

Лица, направляющиеся к захоронениям предоставляют справку с кладбища или от Красного креста о месте погребения. Если усопший – член семьи, то требуется подтверждение родства.

Основной пакет документов

Главным в этом списке является заграничный паспорт, выданный за последние 10 лет. Его действие должно заканчиваться не позже, чем через 90 дней после вашего возвращения из поездки. Визу ставят только тогда, если в паспорте осталось как минимум 2 чистые страницы.

Заметки об Эстонии [entries|archive|friends|userinfo]

Визовое приглашение — это Ваше, по форме, заявление с пожеланием принять в Эстонии иностранца. Иностранец, желающий ходатайствовать о получении эстонской визы, должен иметь оформленное в соответствии с требованиями визовое приглашение. При ходатайстве визы иностранец, желающий посетить Эстонию, должен предъявить оригинал визового приглашения.

Оформляя иностранцу визовое приглашение, Вы принимаете на себя обязанность принять иностранца в Эстонии, обеспечить его размещение, понести за него расходы по его пребыванию в Эстонии и выбытию из Эстонии, в т.ч. расходы, которые могут быть понесены в случае высылки иностранца из Эстонии (такие, как транспортные расходы, расходы по нахождению в центре высылки и арестном доме полиции). В этом случае для возмещения расходов Департамент гражданства и миграции сделает Вам предписание добровольно в течение 90 дней со дня выдачи предписания возместить расходы по принудительному исполнению обязанности иностранца выехать из страны. В случае невыполнения Вами предписания, оно будет исполнено и расходы будут взысканы в порядке, предусмотренном Кодексом об исполнительном производстве.

Визовое приглашение действительно для ходатайства визы в течение шести месяцев со дня его утверждения в Департаменте гражданства и миграции (визовое приглашение от частного лица) или со дня его подписания (визовое приглашение от юридического лица).

  Иностранца может пригласить в Эстонию:

Визовое приглашение от частного лица

 • оформленный согласно требованиям бланк визового приглашения;
 • документ, удостоверяющий личность приглашающего лица (удостоверение личности, паспорт гражданина Эстонии, паспорт иностранца или паспорт государства гражданской принадлежности);
 • документ о материальном положении приглашающего, позволяющем нести предполагаемые расходы по нахождению в Эстонии приглашаемого иностранца и по его выбытию из Эстонии (напр. справка о наличии и размере легального дохода за последние шесть месяцев);
 • Документ, удостоверяющий наличие у приглашающего лица места жительства в Эстонии, если его место жительства не зарегистрировано в регистре народонаселения;
 • Копия страницы проездного документа приглашаемого иностранца с его личными данными и копия основания его пребывания в государстве местонахождения;
  .

Как заполнить бланк визового приглашения? Бланк визового приглашения от частного лица заполняется приглашающим лично на эстонском языке, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ и не может содержать исправлений. Имя и фамилия приглашающего вписываются в бланк визового приглашения в приведенной латинским шрифтом в паспорте или ином выездном документе приглашающего форме.

Если Вы желаете пригласить иностранца в Эстонию, Вы должны обратиться в региональное отделение Департамента гражданства и миграции, в Таллиннское миграционное бюро или Сылеское бюро в Таллинне, где Вы заполните бланк визового приглашения и представите его на утверждение.

Если по какой-либо причине Вы не можете лично придти в Департамент гражданства и миграции для утверждения визового приглашения, Вы можете уполномочить на это своего представителя. Доверенность оформляется на бланке визового приглашения в предусмотренном для этого поле. В любом случае визовое приглашение должно быть заполнено и подписано лично приглашающим. Уполномоченное лицо удостоверяет свою личность предъявлением действительного ID или паспорта.

Принятое на регистрацию и утверждение визовое приглашение от частного лица рассматривается в течение 30 дней и, принимая визовое приглашение, Вас (или Вашего представителя) проинформируют о времени уведомления Вас о решении по утверждению визового приглашения.

Визовое приглашение от юридического лица

Юридическое лицо может пригласить иностранца в Эстонию на основании оформленного учреждением визового приглашения. Визовое приглашение от юридического лица не надо утверждать в Департаменте гражданства и миграции.

 • название, регистровый код, почтовый адрес и контактные данные (телефон) приглашающего юридического лица
  имя, фамилия, прежние имена, год и место рождения, пол и гражданство приглашаемого
 • Номер проездного документа приглашаемого и название выдавшего его государства
 • адрес местожительства приглашаемого в иностранном государстве и его адрес во время пребывания в Эстонии
 • цель приезда приглашаемого
 • срок действия ходатайствуемой визы, число разрешенных прибытий и число дней пребывания в Эстонии
 • Согласие покрыть расходы по приему, размещению, пребыванию иностранца в Эстонии и расходы по его выбытию из Эстонии, в т.ч. расходы, которые могут быть понесены в связи с высылкой иностранца из Эстонии (такие, как транспортные расходы, расходы по нахождению в центре высылки и арестном доме полиции)
 • имя и фамилия лица, подписавшего визовое приглашение, его личный код или дата рождения, гражданство, вид и номер его документа, удостоверяющего личность

Дополнительную информацию можно получить по телефону информации (0) 612 69 67.

Особенно меня убивает медицинская страховка. Это, в смысле, обязательно. У меня страховки отродясь не было.

Такими темпами я не скоро куда-нить уеду. Жалко, у нас нет Эстонского посольства. Немного успокаивает то, что можно подать ходатайство заочно, вернее через другого человека.

Источник: eesti-trip.livejournal.com

Образец заполнения приглашения на визу в эстонию

Образец заполнения приглашения на визу в эстонию

При запросе многократной визы желательно указать приблизительный план поездок в течение запрашиваемого периода;если расходы покрывает приглашающая компания, то должна быть отдельно прописана финансовая гарантия. Если приглашающая компания не гарантирует покрытие расходов, то пусть укажут в приглашении, кто несет материальную ответственность: лично Вы или же Ваша компания-работодатель;фамилия, имя, должность и контактный телефон подписанта приглашения.Приглашение должно быть оформлено на официальном бланке приглашающей организации и заверено подписью авторизованного лица. Если у приглашающей компании есть печать, попросите поставить ее на Ваше приглашение.Скачать: Пример приглашения на английском языкеБилеты по всему маршруту следования – в Эстонию и обратно.

Это могут быть как забронированные, так и выкупленные билеты.Лучшие цены на билеты Вы найдете здесь:Факт выкупа билетов не повлияет на решение о выдаче визы.

Как получить гостевую визу в Эстонию в 2022 году

иностранного гражданина, который будет получать визу.

Страну проживания въезжающего в Эстонию. Что касается города и адреса — их сообщать необязательно. Паспортные данные иностранца (кроме загранпаспорта, дополнительно можно вписать внутренний).

Указание срока нахождения на территории Эстонии: дата въезда в страну и выезда из нее. Цель визита. Если приглашение оформляется для семьи, собирающейся посетить Эстонскую Республику, то в документе должны быть прописаны все ее члены.

Необходимый пакет документов на визу в Эстонию по гостевой поездке: Заграничный паспорт, срок действия которого, по крайней мере, на три месяца превышает срок действия запрашиваемой визы + старый заграничный паспорт (если есть) 2 цветные фотографии на светлом фоне (4х5), крупное лицо; (МАТОВЫЕ) Справка с места работы, с указанием должности и заработной платы (для ИП дополнительно копия свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговую инспекцию, для пенсионеров – копия пенсионного удостоверения, для студентов и школьников – справка с учебного заведения); (); В случае спонсорства ““; (Заполнить все пункты.

Приглашение в Литву

Время посещения рекомендуется согласовать, сделав телефонный запрос в Посольство Литвы в Москве.

В визовых центрах в 15 крупных городах РФ прием документов осуществляется без записи Для получения разрешения в миграционную службу Литвы заранее подают приглашение от частного лица и его заверенную копию. Практикуются приглашения в электронном виде – как 14-значный номер, либо заверенные нотариально – к ним прилагают копию удостоверения личности приглашающего лица.

Важно заранее уточнить, чтобы при заполнении анкеты на визу внести правильно:

 1. личные данные пригласившей стороны;
 2. цель поездки;
 3. предполагаемое время визита;
 4. место пребывания в Литве.

Основной пакет документов составляют:

 1. копия всех страниц российского паспорта и оригинал загранпаспорта с достаточным сроком для совершения гостевой поездки и 2 чистыми страницами;
 2. цветное фото не «старше» полугода 3,5 х 4,5см для анкеты (по международным требованиям) и фотографии детей, внесенных в паспорт);

Оформление визы в Эстонию по приглашению

Но уточнение данных внутреннего паспорта не будет лишним.Паспорт гражданина ЭстонииПредположительный срок пребывания на территории Эстонской Республики. Подробно указать дату въезда и выезда.

Если у заявителя на момент оформления пригласительного письма уже имеются билеты в Эстонию, то дату приезда лучше написать по ним.Цель поездки.

Целью визита может выступать посещение родственников, деловые переговоры, участие в конференциях и т. п. При указании цели поездки, нужно подробно уточнить степень родства с особой, которая занимается оформлением приглашения в Эстонию.Для того чтобы проблем с оформлением не возникло, принимающей особе лучше указать, что все расходы, связанные с поездкой возлагаются на нее. Если указать, что заявитель сам предполагает всё оплачивать, то сотрудники консульского отдела могут потребовать справку о доходах, подтверждающую достаточное

Эстония

• Ганзейский город Таллин.Старый город Таллина занесен в списк мирового культурного наследию ЮНЕСКО как наиболее полно сохранивший облик средневекового города: 26 оборонительных башен, сохранившийся отрезок крепостной стены (2 км), Доминиканский монастырь, 600-летняя Ратуша в готическом стиле, старейшая в Европе действующая аптека на Ратушной площади.

• Тарту и Чудское озеро. Тарту — второй по величине город Эстонии.

Символы города — главное здание университета, церковь Св. Яна, знаменитая редкими в Европе сохраненными терракотовыми структурами, а также Ратуша XVIII века.

Есть в городе и своя «пизанская башня» — наклонившийся дом, в котором располагается Художественный музей.

• «Летняя столица» — Пярну. Тенистые парки, песчаный пляж, оздоровительные центры и места для развлечений. Курортный город Пярну привлекает молодежь своим морским побережьем, веселым и шумным многолюдьем и разнообразной программой летних развлечений, а людей постарше свежим воздухом, грязевыми ваннами и тишиной.

Все усадьбы оформлены по-разному — в стиле классицизма (усадьба Палмсе, недалеко от Национального парка Лахемаа), барокко и рококо (усадьба Сагади), югенд (усадьба Олуствере возле от прекрасного озера Вильянди) и многие другие.

•Озера Южной Эстонии. Живописные озера среди лесистых холмов. Летом здесь можно отдохнуть на природе, полюбоваться пейзажем с самой высокой вершины Эстонии — горы Суур-Мунамяги, или совершить романтическую прогулку по озеру Пюхаярве.

• Нарвский замок. Нарвский замок («Замок Херманна») на границе Эстонии с Россией. Его огромная 50-метровая сторожевая башня позволяет заметить замок еще километров за 20. Нарвский замок расположен на берегу одноименной реки и «смотрит» прямо на своего «собрата» на российской территории — Ивангород.

Город Нарва расположен в исключительно живописном месте.

•Западное побережье Эстонии. Край своеобразной архитектуры, песчаных пляжей, свежего воздуха и теплого моря. Здесь расположены десятки старых фортификационных сооружений, руины средневековых замков, укрепленные церкви и монастыри. • Саарема. Крупнейший остров Эстонии, излюбленное место туристов и отдыхающих.

Старейшее строение острова — величественная церковь Вальяла с уникальными настенными росписями. • Двойной город Валга. Уездный центр Валга вместес латвийским Валка образует двойной город, граница которого проходит посередине.

• Остров Абрука. Крошечный остров Абрука с небольшим природным резерватом, расположенный в 6 километрах от южного побережья Сааремаа — «балтийская Мекка» эко-туристов.

Инструкция по заполнению анкеты на визу в Эстонию

Если все же желаете указать, то можете использовать либо «№», либо «#».

 1. В настоящее время вы не работаете, не учитесь или на пенсии — если к Вам это применимо, нажмите галочку.
 2. Проживаете в стране, в которой родились или гражданином которого являетесь — если Вы гражданин России, ставим галочку в «Да» и переходим к следующему вопросу. Если Вы иностранец, то выберите «Нет» и укажите здесь документ, на основании которого легально пребываете в РФ: разрешение на работу / рабочая виза / вид на жительство и т.п.

advant24.ru

При указании цели поездки, нужно подробно уточнить степень родства с особой, которая занимается оформлением приглашения в Эстонию.Для того чтобы проблем с оформлением эстонской визы не возникло, принимающей особе лучше указать, что все расходы, связанные с поездкой возлагаются на нее. Если указать, что заявитель сам предполагает всё оплачивать, то сотрудники консульского отдела могут потребовать справку о доходах, подтверждающую достаточное финансовое положение. Старые деньги Эстонии ( сейчас в стране ходят евро ) После написания пригласительного письма в свободной форме, гражданин Эстонии или особа, которая прибывает на территорию этой страны на легальных основаниях, должна поставить дату, место заполнения и личную роспись.

Таллин Подпись Если вы не хотите заниматься сами всеми этими вопросам, обратитесь ввизовый центр Online.Они вам помогут с оформлением любой визы для поездки в Эстонию.

Заполнение анкеты для получения визы в Эстонию

.Пример анкеты на визу в ЭстониюПосольство Эстонии располагается в Москве по адресу: Mалый Кисловский переулок дом 5.Расположение посольства Эстонии в Москве на карте Как уже ранее отмечалось, онлайн-анкета и бланк на бумаге по содержимому не отличаются. Особое внимание при заполнении стоит уделить таким графам, как:

 1. 1, 2, 3 п. – потребуется указать личные данные. Лучше переписать с паспорта во избежание ошибок. Данные вписываются латинскими буквами.

Нюансы получения визы в Эстонию по приглашению и виды разрешения на въезд

Приглашение для визы пишется в произвольной форме и не имеет установленного образца. В письме приглашающая сторона обязательно указываются следующие данные:

 1. страну проживания иностранного лица и его паспортные данные;
 2. место проживания приезжего.
 3. фактическую прописку и адрес регистрации;
 4. дату въезда и выезда приглашенного и цель визита;
 5. место работы с указанием контактных телефонов, подробным адресом организации и занимаемой должности;
 6. фамилию, имя, отчество ходатайствующего о визе лица;
 7. фамилию, имя, отчество;

В конце пригласительного письма ставится число написания, место и подпись.

После приглашение заверяется и отправляется в Министерство Иностранных Дел. После его утверждения, письму присваивается идентифицированный номер, который после указывается заявителем в анкете для визы.

Анкета на визу в Эстонию: правила оформления

Чтобы ее оформить необходимо, обладать подтверждениями о том, что нужна именно эта виза, и предъявить их работникам консульства.

Просить получения документа типа D возможно:

 1. Обучающиеся – студенты, ученики и т. д.
 2. Члены семей граждан государств ЕС.
 3. Пресса, а так же иные СМИ других стран.
 4. Люди, которым требуется прохождение лечения в Эстонии.
 5. Работники, подписавшие договор работодателем из Эстонии.

Кроме того, для оформления этого документа нужно будет собрать комплект бумаг гораздо шире, чем для типа С. Можно оформить анкету на интернет-ресурсе консульства Эстонии в г.

Москве. Разница в требованиях, по сравнению со многими странами ЕС, заключается в распоряжении заполнять анкету на сайте. Например, для приобретения визы в Германию форму анкеты разрешается заполнять письменно.

Отступить от правил власти Эстонии допускают исключительно пенсионерам.

Как оформить визу в Эстонию?

В число обязательных условий входит подтверждение брони отеля – это связано с поддержкой государством развития туристической сферы. В период пребывания в стране необходимо обязательно посетить отель, который был забронирован, даже если планы в течение поездки меняются, – таким образом гости страны берут на себя определённые обязательства.

Сотрудники консульства могут позвонить в отель, чтобы убедиться, действительно ли турист пребывал в нём. Если выяснится, что указанный в анкете отель не был посещён, у консульства могут возникнуть вопросы, и потребуется предоставление дополнительных документов. На все связанные с этим запросы необходимо реагировать в обязательном порядке.

Такой контроль не отразится на визовой истории, однако при последующих обращениях сроки рассмотрения заявления могут быть более значительными.

Приглашение в эстонию для визы образец

Ксерокопии полисов не принимаются.

Если заявитель ходатайствует о многократной визе, страховка предоставляется только на первую поездку.

Все работающие заявители предоставляют справку с места работы (оригинал). В ней должно быть указано следующее: – занимаемая работником должность; – дата трудоустройства и дата окончания трудового договора или контракта (если применимо); – размер заработной платы за последние три месяца. Справку с места работы должны предъявить и заявители, которые находятся в декретном отпуске.

В этом случае к справке дополнительно прикладываются документы, доказывающие наличие достаточного количества финансовых средств на поездку (об этих документах читайте подробнее здесь).

Источник: konsalt74.ru

Рейтинг
Загрузка ...